Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam
Địa chỉ Tầng 2. Số 280, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 GCN sửa đổi, bổ sung lần 4 sau gia hạn 26/03/2021
2 Giấy chứng nhận (sửa đổi, bổ sung lần 3 sau gia hạn) 16/12/2020
3 Giấy chứng nhận (sửa đổi, bổ sung lần 2 sau gia hạn) 23/10/2020
4 20200731 Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp sửa đổi bổ sung lần 01 sau gia hạn 31/07/2020
5 Hồ sơ cấp GCN 14/01/2020
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Quy tắc hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần 3 sau gia hạn) 16/12/2020
2 Quy tắc hoạt động (Sửa đổi, bổ sung lần 2 sau gia hạn) 23/10/2020
3 20200731 Quy tắc hoạt động 31/07/2020
4 Hồ sơ cấp GCN 14/01/2020
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Kế hoạch trả thưởng (sửa đổi, bổ sung sau gia hạn lần 4) 26/03/2021
2 Kế hoạch trả thưởng (sửa đổi, bổ sung sau gia hạn lần 3) 16/12/2020
3 20200731 Ke hoach tra thuong 31/07/2020
4 Hồ sơ cấp GCN 14/01/2020
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ cấp GCN 14/01/2020
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hợp đồng bán hàng đa cấp ( Sửa đổi, bổ sung lần 2 sau gia hạn) 23/10/2020
2 Hồ sơ cấp GCN 14/01/2020
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ ngày 01/11/2021 12/10/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ ngày 15/9/2021 12/08/2021
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 01 tháng 7 năm 2021 01/07/2021
4 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp từ 15 tháng 12 năm 2020 15/12/2020
5 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp từ 01 tháng 10 năm 2020 01/10/2020
6 Danh mục hàng hóa 15/04/2020