Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Oriflame Việt Nam
Địa chỉ số 100-102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC - Sửa đổi bổ sung lần thứ 07 27/08/2021
2 20210630 GCN đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp - SĐBS lần 06 30/06/2021
3 20201116 GCN đăng ký hoạt động BHĐC - sđbs lần thứ 04 ngày 16/11/2020 16/11/2020
4 20200915 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sửa đổi bổ sung lần 03 15/09/2020
5 Sửa đổi, bổ sung lần thứ 02 (sau gia hạn) 29/07/2020
6 Công ty TNHH Oriflame Việt Nam - Hồ sơ cấp lần đầu 28/05/2020
7 Công ty TNHH Oriflame Việt Nam - Hồ sơ cấp lần đầu 28/05/2020
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210630 Quy tắc hoạt động SĐBS lần 06 30/06/2021
2 20201116 Quy tắc hoạt động 16/11/2020
3 Sửa đổi, bổ sung lần 02 (sau gia hạn) 29/07/2020
4 Công ty TNHH Oriflame Việt Nam- Hồ sơ cấp lần đầu 28/05/2020
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210827 Kế hoạch trả thưởng- SĐBS lần 07 27/08/2021
2 20210630 Kế hoạch trả thưởng sđbs lần 06 30/06/2021
3 20201116 Kế hoạch trả thưởng sđbs lần 04 16/11/2020
4 Sửa đổi bổ sung lần 02 (sau gia hạn) 29/07/2020
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Công ty TNHH Oriflame Việt Nam- Hồ sơ cấp lần đầu 28/05/2020
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Công ty TNHH Oriflame Việt Nam- Hồ sơ cấp lần đầu 28/05/2020
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 12 20/08/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 11 07/06/2021
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp bổ sung lần thứ 10 17/04/2021
4 Danh mục hàng hóa bổ sung lần 09 01/02/2021
5 20201117 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp - sửa đổi bổ sung lần thứ 8 17/11/2020
6 20200922Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp lần 07 22/09/2020
7 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp lần 06 21/08/2020
8 Công ty TNHH Oriflame Việt NAm 29/05/2020
9 Công ty TNHH Oriflame Việt Nam 28/05/2020
10 Công ty TNHH Oriflame Việt Nam- Hồ sơ cấp lần đầu 28/05/2020
11 Công ty TNHH Oriflame Việt Nam 27/05/2020