Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Amway Việt Nam
Địa chỉ Số 18 VSIP II-A, đường 30, KCN Việt Nam - Singapore II-A, xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210728 Giấy chứng nhận sđbs lần 06 - sau gia hạn 28/07/2021
2 20210420 Giấy chứng nhận sđbs lần 05 sau gia hạn 20/04/2021
3 20200914 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC sửa đổi bố sung lần thứ 04 - sau gia hạn 14/09/2020
4 20200326 GCN sửa đổi bổ sung lần thứ 2 sau gia hạn 26/03/2020
5 20191129 GCN sửa đổi bổ sung lần thứ 1 sau gia hạn 29/11/2019
6 20190123 GCN sửa đổi bổ sung lần thứ 13 23/01/2019
7 20192603 GCN Sửa đổi bổ sung lần thứ 12 26/03/2018
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210728 Quy tắc hoạt động SĐBS lần 06 - sau gia hạn 28/07/2021
2 20210420 Quy tắc hoạt động sđbs lần 05 sau gia hạn 20/04/2021
3 20190129 Quy tắc hoạt động sửa đổi bổ sung lần 01 sau gia hạn 29/01/2019
4 20190123 Quy tắc hoạt động sửa đổi bổ sung lần thứ 13 23/01/2019
5 20210728 Quy tắc hoạt động SĐBS lần 06 - sau gia hạn
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210728 Kế hoạch trả thưởng SĐBS lần 06 - sau gia hạn 28/07/2021
2 20200914 Kế Hoạch trả thưởng SĐBS lần 04 sau gia hạn 14/09/2020
3 20191129 Kế Hoạch trả thưởng sửa đổi bổ sung lần 01 sau gia hạn 29/11/2019
4 20190123 Kế hoạch trả thưởng SĐBS lần 13 23/01/2019
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210728 Chương trình đào tạo cơ bản SĐBS lần 06 - Sau gia hạn 28/07/2021
2 20210420 Chương trình đào tạo cơ bản 20/04/2021
3 20190123 Chương trình đào tạo cơ bản sđbs lần 13 23/01/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210420 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sđbs lần 05 sau gia hạn 20/04/2021
2 20200326 Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sửa đổi lần thứ 2 sau gia hạn 26/03/2020
3 20190129 Hợp đồng sửa đổi bổ sung lần thứ 1 sau gia han 29/01/2019
4 20190123 Hợp đồng sửa đổi bổ sung lần thứ 13 23/01/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 03 tháng 7 năm 2021 03/07/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 31 tháng 5 năm 2021 31/05/2021
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 15 tháng 03 năm 2021 15/03/2021
4 20201101 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 01/11/2020
5 20200907 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 07/09/2020
6 20200710 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 10/07/2020
7 20200410 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 10/04/2020
8 20200117 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo ph ương thức đa cấp 17/01/2020
9 20190926 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 26/09/2019
10 20190611 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 11/06/2019
11 20190319 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 19/03/2019
12 20190119 Danh muc hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 19/01/2019