Trang chủ Tin tức

Thông báo đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tại Tp. Hồ Chí Minh

17/11/2022 - Thông báo đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tại Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và Thông tư số 10/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) dự kiến sẽ tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo kế hoạch dự kiến như sau:

1. Thời gian: ngày 02 tháng 12 năm 2022

2. Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh

3. Hình thức: thi viết tự luận.

Trường hợp có nhu cầu kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, các doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về Cục CT&BVNTD trước ngày 25 tháng 11 năm 2022. Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp đầu mối liên hệ để Cục CT&BVNTD thông báo về kế hoạch tổ chức thi cụ thể.

Hồ sơ:

1. Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (Theo mẫu tại Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương);

2. Danh sách người được đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (Theo mẫu tại Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương);

3. 02 ảnh kích thước 3x4 của người trong danh sách tại mục 2;

4. Bản sao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp .

Thông tin chi tiết về kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục http://www.vcca.gov.vn (Thông tin thí sinh đủ điều kiện dự thi; thông báo cụ thể việc tổ chức thi; Số báo danh thí sinh; Phòng thi; ngày thi, địa điểm thi…).

Cục CT&BVNTD thông báo để các doanh nghiệp biết./.

Nguồn: Văn Phòng
Trang chủ Tin tức về BHĐC