Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Danh sách doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tìm kiếm

Thứ tự Tên doanh nghiệp Tình trạng
1 Công ty TNHH Phong cách sống Kim Cương Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0312469527
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 047/QLCT-GCN
Đang hoạt động
2 Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0312812021
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 007/QLCT-GCN
Đang hoạt động
3 Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0311580554
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 022/QLCT-GCN
Đang hoạt động
4 Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hoằng Đạt
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0309590643
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 027/QLCT-GCN
Đang hoạt động
5 Công ty TNHH GCOOP Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0108311850
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 03/CN-CT
Đang hoạt động
6 Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0313305659
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 048/QLCT-GCN
Ngừng hoạt động
7 Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0106088300
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 025/QLCT-GCN
Đang hoạt động
8 Công ty TNHH Kyowon The Orm Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0315072054
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 04/CN-CT
Đang hoạt động
9 Công ty TNHH Thương Mại Lô Hội
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0302403742
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 014/QLCT-GCN
Đang hoạt động
10 Công ty TNHH Best World Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0306435181
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 033/QLCT-GCN
Đang hoạt động
11 Công ty TNHH Elken International Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0310061757
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 019/QLCT-GCN
Đang hoạt động
12 Công ty TNHH Người Lái xe Mặt Trời Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0310424337
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 046/QLCT-GCN
Đang hoạt động
13 Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0311355044
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 016/QLCT-GCN
Đang hoạt động
14 Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0102002359
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 009/QLCT-GCN
Đang hoạt động
15 Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0309069208
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 020/QLCT-GCN
Đang hoạt động
16 Công ty TNHH Amway Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 3600817381
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 002/QLCT-GCN
Đang hoạt động
17 Công ty TNHH Homeway Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0313122359
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 055/QLCT-GCN
Đang hoạt động
18 Công ty TNHH Thiên sư Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0800480475
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 008/QLCT-GCN
Đang hoạt động
19 Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0309336968
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 061/QLCT-GCN
Đang hoạt động
20 Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0311114017
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 032/QLCT-GCN
Đang hoạt động
21 Công ty TNHH Perfect Global (Việt Nam)
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0311330402
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 021/QLCT-GCN
Đang hoạt động
22 Công ty TNHH Seacret
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0314591956
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 02/CN-CT
Đang hoạt động
23 Công ty TNHH Oriflame Việt Nam
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0302934253
GCN đăng ký hoạt động BHĐC: 01/CN-CT
Đang hoạt động