Trang chủ Doanh nghiệp BHĐC

Thông tin doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Tên doanh nghiệp Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam
Địa chỉ Tầng 4, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đao Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ cập nhật
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210208 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC sửa đổi bổ sung lần 01 sau gia hạn 08/02/2021
2 Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận 12/02/2020
3 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 12/03/2019
4 20210208 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC sửa đổi bổ sung lần 01 sau gia hạn
Quy tắc hoạt động
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận 12/02/2020
2 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 12/03/2019
Kế hoạch trả thưởng
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 20210208 Kế hoạch trả thưởng sửa đổi bổ sung lần thứ 01 sau gia hạn 08/02/2021
2 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 12/03/2019
Chương trình đào tạo cơ bản
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 12/03/2019
Hợp đồng bán hàng đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Hồ sơ SĐBS cập nhật Nghị định 40/2018/NĐ-CP 12/03/2019
Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp
Thứ tự Tên tệp Ngày gửi
1 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp áp dụng từ 01 tháng 3 năm 2021 01/03/2021
2 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp từ 01 tháng 11 năm 2020 01/11/2020
3 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp tháng 2 năm 2020 19/02/2020
4 Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp tháng 4 năm 2019 01/04/2019